GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci webových stránek společnosti:

Společnost AXIMA, spol. s r.o., jako správce osobních údajů (dále jen „AXIMA“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost AXIMA prostřednictvím svých webových stránek zpracovává níže uvedené skupiny osobních údajů:

ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

1.1 Společnost AXIMA bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • a další poskytnuté údaje obsažené v předkládaném životopise a souvisejících dokumentech.

1.2 Společnost AXIMA zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem realizace konkrétního výběrového řízení na předem určenou pracovní pozici. Záměrem je zvolit pro tuto pozici optimálního uchazeče. Dosažení předmětného cíle by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájmem společnosti AXIMA.

1.3 Vaše osobní údaje bude společnost AXIMA zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Poté zpracování osobních údajů pozbude významu a Vaše osobní údaje budou anonymizovány či smazány.

1.4 Zpracování Vašich osobních údajů provádí společnost AXIMA výlučně sama ve formě elektronické. Na zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých touto formou se nebudou podílet další zpracovatelé, ani tyto nebudou postupovány třetím stranám, ani do třetích zemí. Příjemcem osobních údajů budou pouze zaměstnanci společnosti AXIMA pověření vedením výběrového řízení. 

1.5 Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce výlučně sám ve formě elektronické. Na zpracování Vašich osobních údajů poskytnutých touto formou se nebudou podílet další zpracovatelé, ani tyto nebudou postupovány třetím stranám, ani do třetích zemí.

Je-li zpracování prováděno na základě Vašeho souhlasu, nepodmiňuje udělení tohoto souhlasu žádné poskytování našich služeb. Ve vztahu k udělenému souhlasu Vám náleží právo tento souhlas kdykoliv zcela svobodně odvolat. A to jakoukoliv prokazatelnou formou. Za tímto účelem můžete užít zejména níže uvedené kontaktní údaje.

Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti AXIMA, nebo třetí osoby, jste oprávněn proti takovému zpracování podat námitku. Za tímto účelem můžete rovněž užít níže uvedené kontaktní údaje.

V souvislosti s poskytnutím osobních údajů Vám náleží níže uvedená práva:

právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
právo požadovat jejich opravu, doplnění nebo výmaz,
právo požadovat omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování,
právo využít přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnuje i profilování.


Pro potřeby komunikace se subjekty osobních údajů v záležitostech spojených s plněním povinností dle GDPR (zejména v souvislosti s dotazy na rozsah a účel zpracování osobních údajů, s uplatňováním práv subjektů údajů nebo s připomínkami k tomuto prohlášení) společnost AXIMA zřídila kontaktní e-mailovou adresu gdpr@axima.cz. Obracet se rovněž můžete na Ing. Tomáš Kožnárek, tel. 602 764 868, e-mail tkoznarek@axima.cz, adresa Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00.